Algemene voorwaarden POP Creative Agency B.V. 

1 Overeenkomst en offerte

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn, met uitsluiting van inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever, van toepassing op alle offertes van POP en op alle tussen Opdrachtgever en POP gesloten overeenkomsten;

1.2 Offertes zijn 2 maanden geldig. Prijzen zijn exclusief BTW;

2 De uitvoering van de overeenkomst

2.1 POP gaat ten aanzien van de opdracht een inspanningsverplichting aan en zal daarom streven naar een voor Opdrachtgever zo goed mogelijk resultaat;

2.2 Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste nakoming door POP mogelijk te maken, in het bijzonder door het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens, informatie en/of (digitale) materialen;

2.3 Een door POP opgegeven termijn voor het volbrengen van de opdracht heeft een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt;

2.4 Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste modellen, prototypes of proeven die onderwerp van de opdracht zijn te controleren en goed te keuren. Indien POP, al dan niet in naam van Opdrachtgever, opdrachten of aanwijzingen aan derden zal geven, dan dient Opdrachtgever op verzoek van POP zijn hierboven genoemde goedkeuring schriftelijk te bevestigen;

2.5 Klachten omtrent de uitvoering van de opdracht dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan POP te worden meegedeeld, bij gebreke waarvan Opdrachtgever wordt geacht het resultaat van de opdracht volledig te hebben aanvaard;

3 Inschakelen van derden

3.1 Opdrachten aan derden worden door of namens opdrachtgever verstrekt;

3.2 Indien bij de uitvoering van de opdracht POP volgens uitdrukkelijke afspraak voor eigen rekening en risico goederen of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten worden doorgegeven aan de opdrachtgever, dan zullen de bepalingen uit de algemene voorwaarden van de toeleverancier met betrekking tot de kwaliteit, kwantiteit, hoedanigheid en levering van deze goederen of diensten ook gelden jegens Opdrachtgever;

4 Rechten van intellectuele eigendom

4.1 Onder de opschortende voorwaarde dat Opdrachtgever volledig aan zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst heeft voldaan, komen – tenzij anders is bepaald – alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom -waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht- toe aan Opdrachtgever. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is het de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever om daarvoor zorg te dragen. Voor zover een dergelijk recht bij akte moet worden overgedragen, zal POP onder de opschortende voorwaarde als hiervoor bedoeld, meewerken aan de overdracht hiervan. De kosten en organisatie hiervan zijn voor rekening va Opdrachtgever;

4.2 Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van intellectuele eigendomsrechten, zoals octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten of auteursrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor Opdrachtgever;

5 Eigen Gebruik

5.1 POP heeft, met inachtneming van de belangen van Opdrachtgever, de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor haar eigen publiciteit of promotie;

6 Honorarium en bijkomende kosten

6.1 Naast het overeengekomen honorarium worden ook alle kosten, die POP voor de uitvoering van de opdracht maakt, door Opdrachtgever vergoed;

6.2 Indien POP door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden gehonoreerd, op basis van de gebruikelijk door POP gehanteerde honorariumtarieven;

7 Betaling

7.1 Betalingen dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze termijn door POP nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is Opdrachtgever in verzuim en is hij de wettelijke rente verschuldigd. Alle door POP gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 250,- excl. BTW;

7.2 Opdrachtgever verricht de aan POP verschuldigde betalingen zonder korting of verrekening. Opdrachtgever is niet gerechtigd betaling van facturen van reeds verrichte werkzaamheden op te schorten;

8 Opzegging en ontbinding van de overeenkomst

8.1 Indien de overeenkomst door POP wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door Opdrachtgever, dient Opdrachtgever, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen;

8.2 De schadevergoeding bedoeld in het vorige lid van dit artikel zal tenminste omvatten de kosten voortvloeiend uit de door POP op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede tenminste 30% van het resterende deel van het honorarium dat de opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn;

8.3 Zowel POP als Opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of (voorlopige) surséance van de andere partij; POP 2015 pagina 3 01-01-15

9 Garanties en vrijwaringen

9.1 Opdrachtgever vrijwaart POP en door POP bij de opdracht ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht;

9.2 Opdrachtgever vrijwaart POP voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt;

10 Aansprakelijkheid

10.1 POP is niet aansprakelijk voor: a. misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen; b. fouten of tekortkomingen van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden; c. gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers; d. fouten of tekortkomingen in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien Opdrachtgever, zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en daar geen gebruik van heeft gemaakt;

10.2 POP is uitsluitend aansprakelijk voor aan haar toerekenbare, directe schade;

10.3 Elke aansprakelijkheid van POP vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid;

10.4 Opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door en aan hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld; Indien Opdrachtgever dit nalaat, kan POP niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden;

11 Overige bepalingen

11.1 Op de overeenkomst tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. Indien er sprake is van een geschil, is de rechter te Amsterdam bevoegd om van dit geschil kennis te nemen;

11.2 Indien een bepaling in de overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, afwijkt van een bepaling uit deze algemene voorwaarden, dan prevaleert de bepaling uit de overeenkomst;